FAQ

“Wij verbinden business vragen met best practices”

FAQ

“Wij verbinden business vragen met best practices”

next arrow
previous arrow

Frequently Asked Questions

De EFBQ kwalificeert onderscheidend ondernemerschap en inspireert het management om te kunnen uitblinken in een proces van continue verbetering. Het fundament van de EFBQ is de unieke Business Qualification StandardⓇ. Door zich te benchmarken herkennen organisaties waar ze al in uitblinken en waar eventuele verbeterpunten liggen. Het ijkpunt daarvoor is niet een minimumnorm of een gemiddelde, maar zijn best practices. De Business Benchmark met 100 geselecteerde ondernemingen uit verschillende branches geeft een focus op continuïteit, resultaat en waarde creatie. Lees meer over EFBQ.

Onder deelname vallen:

 • Toetsing aan Business Qualification Standard®
 • Business Qualification Roadmap op maat
 • Toegang tot de Business Benchmark groep
 • Periodieke Business Reviews als voortgangsborging
 • Beschikking over Best Practices Toolbox met onderscheidende praktijkvoorbeelden
 • Deelname aan Benchmark Meetings met experts
 • Business Benchmark Centre als verbinder en kenniscentrum

Een aantal basiscriteria die hierbij worden gehanteerd zijn:

 • Wij bieden exclusiviteit aan één deelnemer per branche
 • De onderneming heeft een omvang tussen de 50 tot 5.000 medewerkers
 • De onderneming profileert zich op een positieve wijze in de markt
 • Het directie- en/of managementteam heeft de ambitie de organisatie continue te verbeteren en heeft voldoende focus op onderscheidend ondernemerschap of wil zich hierin verbeteren
 • Directie- en managementteam zijn bereid zich een spiegel voor te laten houden over hun eigen functioneren en de resultaten hiervan anoniem te benchmarken aan andere organisaties
 • Directie- en managementteam zijn bereid hun kennis en ervaringen met de andere deelnemers te delen
 • De onderneming kan en wil een actieve deelnemer worden in de Business Benchmark van de EFBQ

> Benieuwd of u in aanmerking komt voor deelname? Vul dan de quick scan in.

Hier is geen concreet antwoord op te geven. Bij een actieve deelname aan het Business Qualification Process wint men tijd door de beste praktijkvoorbeelden te gebruiken om de eigen verbeterprocessen sneller te realiseren. Inzicht in de ervaringen van anderen zorgt voor inzicht in de belangrijkste succesfactoren en voorkomt dat de zelfde fouten worden gemaakt.

Door actief te participeren en doordat ieder mt-lid ongeveer twee keer per jaar deelneemt aan een benchmark meeting op het eigen vakgebied, krijgen zij de kans om eens in de zoveel tijd uit de operatie te stappen en de eigen strategische vraagstukken aan anderen voor te leggen. De overige tijdsinvestering is verschillend per deelnemer en afhankelijk van factoren, zoals het ambitieniveau  van het management, de snelheid waarin men het onderscheidend ondernemerschap wil ontwikkelen en hoeveel verbeterpunten opgepakt moeten worden.

Een bedrijf bepaalt zelf waar de focus binnen het Business Qualification Process komt te liggen. Op basis hiervan wordt voor iedere deelnemer een Business Qualification Roadmap op maat gemaakt.

In de praktijk blijkt dat bedrijven door een meer gestructureerde aanpak en de uitwisseling van kennis en ervaringen, in dezelfde tijd grotere stappen weten te zetten.

Ondernemingen uit niet vergelijkbare branches hebben wel vergelijkbare beleidsaspecten. Ongeacht het product of dienst waarmee men in de markt opereert, heeft iedere onderneming een beleid op het gebied van marketing, sales of HR en kunnen zij zich juist in de eigen branche onderscheiden door kennis te halen uit andere branches, waar bepaalde beleidsaspecten (door de aard van de branche) verder ontwikkeld zijn. De focus van de business benchmark ligt dan ook op het strategische niveau en het onderscheidend ondernemerschap, niet op de operationele of financiële aspecten.

Onderscheidend ondernemerschap kent vele varianten, maar gaat er in essentie om dat men niet alleen ‘de dingen juist’ doet, maar ook en vóóral ‘de juiste dingen’ doet, met de focus op continuïteit, resultaat en waarde creatie voor de organisatie.

Deelnemers kwalificeren zich voor onderscheidend ondernemerschap wanneer zij op het eigen deelgebied of in hun eigen branche door vakgenoten worden herkend als best in class. Heeft u in iemand of een bedrijf een best practice herkend en wilt u deze persoon of dit bedrijf (anoniem) waarderen voor zijn of haar prestatie, dan kunt u dat doen door onderstaand formulier in te vullen.

> Nomineer (anoniem) een persoon of een bedrijf

Periodiek worden benchmark meetings voor verschillende functiegroepen, zoals Executive Owners, Sales, Marketing, Finance, Operations en HRM georganiseerd. Het zijn kleinschalige bijeenkomsten waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen zeer actief wordt gestimuleerd. Ook voor specifieke belangrijke thema’s, zoals Blockchain, Innovatie of Sustainability worden benchmark meetings georganiseerd. Voor een actueel overzicht vindt u onze agenda hier.

Een werkgroep onder leiding van prof. dr. P.M. van Kempen heeft in 1992 fundamenteel onderzoek verricht naar de essentie van goed en intuïtief ondernemerschap. Aan deze werkgroep namen adviseurs deel van KPMG, Berenschot en Coopers & Lybrand. Het resultaat was een complete classificatiestandaard met ruim 800 ondernemersoverwegingen; de Business Qualification Standard®. Dit is het fundament van de EFBQ en deze wordt continue verrijkt en aangescherpt op basis van actualiteit en inzichten van deelnemers en experts.

De Best Practices Toolbox bevat praktische handvatten voor het realiseren van de continue verbetering in de dagelijkse activiteiten. De toolbox bevat onder meer strategische vragensets en overwegingen uit de unieke Business Qualification Standard®, best practices, managementmodellen en methodieken op alle beleidsaspecten.

De toolbox wordt continue verrijkt en aangescherpt op basis van actualiteit en best practices van deelnemende bedrijven en experts. Voorwaarde voor opname van de verschillende middelen in de Best Practices Toolbox is dat deze zich hebben bewezen in de praktijk. Hierdoor is het voor deelnemers mogelijk om een kijkje in de keuken te nemen bij bedrijven, die een bepaalde tool ontdekt, ontwikkeld of succesvol toegepast hebben.

Deelnemers creëren een voorsprong doordat zij niet zelf het wiel meer hoeven uit te vinden of in dezelfde valkuilen terecht komen. Door te leren van pragmatische praktijkvoorbeelden zijn deelnemers in staat om direct de juiste stappen te zetten en om verbeterprocessen versneld te realiseren.

Het borgen van de onderlinge vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend zeer belangrijk voor de bedrijven die deel uitmaken van de Business Benchmark Groep. Dit wordt deels ondersteund doordat er per branche maar een vertegenwoordiger wordt toegelaten. Er zitten dus geen concurrenten aan tafel en er wordt een strikt protocol gehanteerd en voorafgaand aan iedere benchmark meeting doorgenomen.

Iedere deelnemer ondertekend bij het aantreden een geheimhoudingsverklaring. Dit geldt ook voor de experts van de EFBQ Expert Community.

De Business Benchmark is een anonieme benchmark. De kennis over best practices en verbeterpunten van de deelnemende bedrijven en experts wordt door het Business Benchmark Centre verzameld, maar niet gedeeld met anderen zonder expliciete toestemming.

De benchmark groep bestaat uit ambitieuze organisaties die bereid zijn zich een spiegel voor te laten houden over hun eigen functioneren en de resultaten hiervan anoniem te benchmarken aan andere organisaties. Het ijkpunt van de benchmark is niet een minimumnorm of een gemiddelde, maar zijn best practices. Dit zijn actuele en gerealiseerde business cases binnen de business benchmark groep. Voor ieder beleidsaspect kan dus een andere onderneming fungeren als best practice voorbeeld.

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.